หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 

       
 
       
   
พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
   
พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐาน
   
พัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้
 
 

       
 
       
   
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข
   
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
   
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
   
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม
   
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการต่างๆ
 
 

       
 
       
   
พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   
การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
 
 

       
 
       
   
พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพแก่บุคลากรและสร้างมาตรฐานหน่วยงาน
   
พัฒนาจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตำบลให้น่าอยู่สื่อสาร
 
 

       
 
       
   
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
   
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา
   
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อสาร
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •