หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาแหลม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.เขาแหลม
คณะผู้บริหาร อบต.เขาแหลม
วิสัยทัศน์ อบต.เขาแหลม
“คนตำบลเขาแหลมสามัคคี มีความรู้ มีอาชีพ
บ้านเมืองน่าอยู่ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
นายภีระพัฒณ์ กลิ่นจันทร์
ปลัดอบต.เขาแหลม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาแหลม
วัดเขากำพร้า และ วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
ศาสนสถานในตำบลเขาแหลม
โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำเขาแหลม
แหล่งน้ำในตำบล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุตำบลเขาแหลม ๒๕๖๗ [ 13 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 4 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม สำนักปลัด [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 8 


โครงการคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 10 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 25 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 25 


โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีตำบลเขาแหลม ประจำปี ๒๕๖๗ "ก [ 8 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 27 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 28 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 27 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 39 


โครงการสนับสนุนการฝึกอาชีพและการจัดตั้งกลุ่มอาชีำตำบลเขาแหลม ประจำปี 2567 [ 24 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 43 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปรงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 59 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ [ 2 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 48 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 55 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 50 


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 44 
 
วัดเขากำพร้า
วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
 
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปร [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม (สำนักปลัด) [ 15 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่สะพ [ 13 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อ [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนห [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานก [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกจาก [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประ [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนค [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน [ 5 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ [ 27 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบป [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องการประมินคุณธรรมความโปร่งใส ของผ [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 75 
 
อบต.ชอนม่วง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.หัวสำโรง ประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาแหลม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุตำบลเขาแหลม ๒๕๖๗ [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวสำโรง การแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล ณ บริเวณลานวัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวสำโรง ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.ดีลัง ประชาสัมพันธ์ โรคฤดูร้อน "ร้อนนี้ต้องระวัง 5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ" [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ดีลัง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีลังมอบเงินฌาปนกิจศพให้กับครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต ณ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ ขก71401/ว435 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงา [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ นภ72801/ว265 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายง [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ ชบ52609/ว2516 เรื่อง ประขาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรฯ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.โพนทอง เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง นำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณรอบๆโบสถ์วัดทุ่งทะเลหญ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โพนทอง เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง นำรถบรรทุกน้ำบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภคหมู่ที่3 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.หัวลำ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.หัวลำ ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบัว โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
 
 
กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5
 
 
ที่ ลบ 0023.2/ว3822 เรื่อง ประกาศกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว34 เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 3748 เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
รายการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1361 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 เมื่องวันที่ 28 มีนาคม 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 63 
ที่ ลบ 0023.2/385 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 117 (1/2567) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3653 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ที่ ลบ 0023.2/ว1599 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ 0023.2/ว1395 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.5/ว 457 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 เเจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์เเละบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ 0023.5/ว 455 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิเเละนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1295 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1285 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1286 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 20 
ลบ0023.2/ว4016 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 2565 [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ข้อสั่งการ ของ นายอรนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ 3 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 140 
สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 20 
   
 
สอบถามการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (16 ม.ค. 2567)    อ่าน 311  ตอบ 1  
เลิฟซี ทราเวล (16 ส.ค. 2566)    อ่าน 888  ตอบ 0  
การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 278  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาแหลม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
e-Service
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-830-9241
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
ปิดหน้าต่าง