หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ปิดหน้าต่าง
 
ที่ทำการ อบต.เขาแหลม
คณะผู้บริหาร อบต.เขาแหลม
วิสัยทัศน์ อบต.เขาแหลม
“คนตำบลเขาแหลมสามัคคี มีความรู้ มีอาชีพ
บ้านเมืองน่าอยู่ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
นายภีระพัฒณ์ กลิ่นจันทร์
ปลัดอบต.เขาแหลม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาแหลม
วัดเขากำพร้า และ วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
ศาสนสถานในตำบลเขาแหลม
โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำเขาแหลม
แหล่งน้ำในตำบล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 39 


การเสริมสร้างองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 124 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 88 


โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๕ [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 81 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ร่วมแต่งไทยและขอเชิญพี่น้องชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือ [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 75 


กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 82 


การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม และนายกองค์การบริหารส [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 


ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือดตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ก [ 27 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 67 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมห่วงใยใส่ใจประชาชนตำบลเขาแหลม [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 70 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมห่วงใยใส่ใจประชาชนตำบลเขาแหลม [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 70 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมห่วงใยใส่ใจประชาชนตำบลเขาแหลม [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
 
วัดเขากำพร้า
วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
 
 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 525/2565 เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบ [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมห่วงใยใส่ใจประชาชนตำบลเขาแหลม [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 91 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 102 
เปิดการรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 135 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 107 
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
การเลือกประธานสภา และรองประธานสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 101 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 220 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 184 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 222 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 178 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 181 
แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ทางระบบออนไลน์ [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
 
อบต.ชอนม่วง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
อบต.สนามแจง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.ดีลัง [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านข่อย [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองรี ส.ส.เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ มอบไก่เนื้อพร้อมหัวอาหารให้ชาวบ้านตำบลหนองรี [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระงาม พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยหิน ปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวลำ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายกวศิน เขม้นกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอบต. [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ป่าตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit(AT [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) บริเวณทาง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระงาม พิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าน้อย [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.เขาพระงาม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ชัยบาดาล ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาพระงาม แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
 
 
กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5
 
 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1977 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่องการรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
แจ้งโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และด้านน้ำบาดาล ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 377 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2  [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวที่ 2/2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 311 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 736 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำเภอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่่้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพั้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
   
 
สอบถามเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร (21 เม.ย. 2565)    อ่าน 382  ตอบ 3  
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้าง (24 ก.พ. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 1  
ช่วงนี้มีรับสมัครพนักงานหรือป่าวคะ (28 ม.ค. 2564)    อ่าน 347  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาแหลม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
e-Service
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-830-9241
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม