หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ปิดหน้าต่าง
 
ที่ทำการ อบต.เขาแหลม
คณะผู้บริหาร อบต.เขาแหลม
วิสัยทัศน์ อบต.เขาแหลม
“คนตำบลเขาแหลมสามัคคี มีความรู้ มีอาชีพ
บ้านเมืองน่าอยู่ รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
นายภีระพัฒณ์ กลิ่นจันทร์
ปลัดอบต.เขาแหลม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาแหลม
วัดเขากำพร้า และ วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
ศาสนสถานในตำบลเขาแหลม
โครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำเขาแหลม
แหล่งน้ำในตำบล
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ


เรื่องดำเนินการส่งมอบอาหารให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวจากสถานการณ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ดำเนินการจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่กักตัวชุม [ 28 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมให้การสนับสนุนรถเพื่อรับผู้ป่วยจากการรักษาหายที่ศูนย [ 24 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เรื่องดำเนินการมอบถุงยังชีพผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวจากสถานการณ์ แพร [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เรื่อง ดำเนินการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid ๑๙ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมให้การสนับสนุนรถเพื่อนำผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื [ 17 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เรื่องดำเนินการมอบถุงยังชีพผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวจากสถานการณ์ แพร [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เรื่องดำเนินการมอบน้ำดื่มให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวจากสถานการณ์ แพ [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เรื่องการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อและให้การสนับสนุนรถเพื่อนำผู้มีความเสี่ยงสูงในการติด [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เรื่องดำเนินการมอบถุงยังชีพสำหรับเด็กที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตั [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมให้การสนับสนุนรถเพื่อนำผู้มีความเสี่ยงสูงในการ [ 11 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่ว [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


ดำเนินการมอบถุงยังชีพผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวจากสถานการณ์ แพร่ระบาด [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดหาพื้นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อโคโร [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 


ประเมินความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒน [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


ให้การสนับสนุนรถรับส่งผู้มีความเสี่ี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับ [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
 
วัดเขากำพร้า
วัดนภาราษฏร์พัฒนาราม
 
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยการ ลงน [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับจ้างโครงก [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่องกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับจ้างโครงก [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคล [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปักเสาพา [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการย้ายโครง [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
 
อบต.ลำนารายณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตำบลลำนารายณ์ หลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพ [ 22 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.วังขอนขว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้รับการสนับสนุนสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ปลาสด [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แก่งเสือเต้น ความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น🏥 กองช่าง และกองป [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แก่งเสือเต้น เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น นำโดยท่านพิบูล โพธิ์ศรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ขอขอบคุณแ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แก่งเสือเต้น เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น นำโดย ท่านพิบูล โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแก่งเสือเ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แก่งเสือเต้น เมื่อเวลา 14.10 น งานป้องกันฯเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 1 นาย ร่ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อทอง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาพระงาม เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 694 
อบต.พุคา โครงการผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากแข็งแรง ปี 2563 [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แก่งเสือเต้น วันหยุด เราไม่หยุด เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นนำโดยท่านพิบูล โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีเทศ [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังขอนขว้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เดือน เม.ย. [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังขอนขว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างได้รับสนับสนุนข้าวสารจากคุณประเสริฐ แซ่โง้ว (เส [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง ออกตรวจสอบผู้ป่วยชักเกร็งบริเวณประปา ซอย 12 นำส่งโรงพย [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ดีลัง งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อ ในพื้นที่เขต 1 และเขต 2 ตำบล [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองบัว การกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
 
 
กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5
 
 
ลบ 0023.3/ว 1109 ลว.30 ก.ค.64 เรื่อง ขอเชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1093 ลว.29 ก.ค.64 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประะจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1066 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เรื่อง แจ้งโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ งวด ที่ 3 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1056 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1055 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุเดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 4 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
ลบ 0023.5/ว 1046 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ที่ ลบ 0023.6/ว 1045 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์ [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3573 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ลบ 0023.5/ว 3551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 3553 ลว 16 กรกฎาคม 2565 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1036 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ลบ 0023.5/ว 1032 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และน้ำบาดาล ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ลบ 0023.5/ว 1028 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 3456 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1023 ลว.12 ก.ค.64 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
   
 
ช่วงนี้มีรับสมัครพนักงานหรือป่าวคะ (28 ม.ค. 2564)    อ่าน 153  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร (27 ม.ค. 2564)    อ่าน 154  ตอบ 1  
สอบถามคะ (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 234  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เขาแหลม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
e-Service
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-947-6855
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม